1952 Stockholm

.

Släktmöte 1952 i StockholmDet första släktmötet var i Stockholm 1952 på Nyloft på Skansen.

Deltagarantalet var 76.

Den ursprungliga tanken var att det första släktmötet skulle äga rum i Gränna

under sommaren 1952. Dessa planer stötte emellertid på problem eftersom det

bl a visade sig att ett flertal intresserade äldre släktingar ansåg det vara mycket

invecklat och tidskrävande att resa till Gränna redan samma sommar. Släktmötet

skulle också sammanfalla med 300-årsfirandet av Gränna stad i juni 1952 vilket

riskerade att förorsaka praktiska problem. Risken förelåg att endast en mindre

skara släktingar skulle kunna deltaga. Motvilligt ändrades planerna och mötet

ägde slutligen rum i Stockholm lördagen den 22 november 1952. Antalet anmälda

deltagare var hela 90 personer.


Samling skedde hemma hos kammarrättsrådet Harald Almqvist och hans hustru

Harriet (vår nuvarande ordförandes farföräldrar på Strandvägen 53, varefter

middag intogs i Nyloftets herrgårdsvåning på Skansen. Smoking var anbefallt och

åldersgränsen var 18 år. Priset för middagen bestående av varmrätt och dessert

samt rödvin, sherry och kaffe, var kr 19:50 inkl betjäningsavgift.


Efter middagen följde släktmötesförhandlingar. De församlade biföll enhälligt

förslaget att bilda Almqvistska släktföreningen. Till ledamöter i den första styrelsen

valdes:

• civilingenjör Ernst Almqvist, Göteborg, ordförande, (född 1882)

• överstelöjtnant Ebbe Almqvist, Stockholm, vice ordförande, (född 1887)

• överstelöjtnant Sven Almqvist, Stockholm, sekreterare, (född 1903)

• jur. kand. Sven Almqvist, Stockholm, skattmästare, (född 1923)

• fru Anna Örström, född Villner, Bromma (född 1884)

• civiljägmästare Lars Almqvist, Lerum (född 1903)


Vid detta första möte antogs de nya stadgarna som skickats ut i samband med

kallelsen. Syftet med släktföreningen skulle vara:

• att verka för sammanhållning inom släkten

• att tillvarataga gemensamma släktintressen

• att föra ett fullständigt släktregister och utföra forskningar i släktens historia

• att genom bildandet av en släktfond bidraga till släktens självhjälp


Några smärre stadgeändringar under årens lopp har inte påverkat föreningens

huvudinriktning som än idag är densamma som år 1952.