Stipendier______________________________________________________


Stipendier från Almqvistska släktföreningen

_______________________________________________________Som en del av styrelsens arbete ingår att ta ställning till inkomna stipendieansökningar. Styrelsen har för detta ändamål tagit fram följande policy:


 


RIKTLINJER FÖR STIPENDIER FRÅN ALMQVISTSKA SLÄKTFÖRENINGEN


1. Medlem i släktföreningen sedan 3 år samt varit med på ett släktmöte vid något av de 2 senaste tillfällena


2. Stipendium ges för yrkesinriktad postgymnasial utbildning av erkänd kvalitet.


3. Stipendium ges även för kortare kurser enligt samma definition som 2) ovan, företrädesvis för kurser utomlands.


4. Stipendier ges ej för företagsutbildning


5. Stipendium kan även erhållas för extraordinära insatser inom Almqvistska släktföreningens verksamhet.


6. Efter avslutad utbildning skall stipendiaten lämna skriftlig redogörelse senast 1 år efter stipendiets mottagande samt muntlig redogörelse vid nästkommande släktmöte


7. Endast ett stipendium beviljas per person (dispens möjlig för en 2a utbildning, förutsatt att synnerligen goda skäl presenteras).

Ansökan skall göras skriftligen och sändas som e-mail till föreningens sekreterarare:


Elisabeth Dawidson Khera

e-mail:     styrelsen@almqvist.org

.